Australia, River snakes through coastal mudflats

Australia, River snakes through coastal mudflats