Heaven's Gate stairs, Tian Men Shan, Zhangjiajie, China

Heaven’s Gate stairs, Tian Men Shan, Zhangjiajie, China