Kinkaku-ji Golden Pavilion, Kyoto, Japan

Kinkaku-ji Golden Pavilion, Kyoto, Japan

Source: Pinterest