Moraine Lake, Banff National Park, Alberta, Canada

Moraine Lake, Banff National Park, Alberta, Canada